Đăng ký

Giải bài 71 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Rút gọn các biểu thức sau:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

   Giải: 

    a) ( \(( \sqrt{8}- 3.\sqrt{2}+ \sqrt{10}) \sqrt{2}- \sqrt{5} \) = \(\sqrt{16}- 3\sqrt{4}+ \sqrt{20} -\sqrt{5}= 4-6 + 2\sqrt{5}- \sqrt{5} = -2 +\sqrt{5} \)

  b) \(0,2 \sqrt{(-10)^2.3} + 2. \sqrt{( \sqrt{3}+ \sqrt{5})^2 } = 0,2.10.\sqrt{3}+ 2|\sqrt{3}- \sqrt{5}| \) = \(2\sqrt{3}+ 2( \sqrt{5}-\sqrt{3}) = 2\sqrt{5} \)

  c) 

\( ( \frac{1}{2}. \sqrt{\frac{1}{2}}- \frac{3}{2}. \sqrt{2}+ \frac{4}{5}. \sqrt{200} : \frac{1}{8}= ( \frac{1}{4}. \sqrt{2}- \frac{3}{2}. \sqrt{2} + \frac{4}{5}. \sqrt{2.100}).8\)

 = \(( \frac{1}{4}. \sqrt{2}- \frac{3}{2}. \sqrt{2}+ \frac{40}{5}. \sqrt{2}).8= 2\sqrt{2} -12 \sqrt{2} + 64\sqrt{2}= 54\sqrt{2} \)

   d) \(2 \sqrt{( \sqrt{2}+3)^2 } + \sqrt{2( -3)^2}- 5\sqrt{(-1)^4}= 2|\sqrt{2}-3| + 3\sqrt{2} -5 = 2( 3- \sqrt{2})+ 3\sqrt{2} - 5= 1+ \sqrt{2} \)

shoppe