Đăng ký

Giải bài 60 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Cho biểu thức

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

ới x ≥ -1.

a) Rút gọn biểu thức B;

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Rút gọn biểu thức B.

- Cho biểu thức rút gọn của B bằng 16 từ đó tìm x.

Giải:

a) \(B=4\sqrt{x+1}-3\sqrt{x+1}+2\sqrt{x+1}+\sqrt{x+1}=4\sqrt{x+1}\)

b) \(B=16 \Leftrightarrow 4\sqrt{x+1}=16 \Leftrightarrow \sqrt{x+1}=4 \Leftrightarrow x+1=16 \Leftrightarrow x=15.\)