Đăng ký

Giải bài 51 trang 122 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào nhận xét: nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì:

AM + MB = AB.

Giải:

Ta có TA + AV = TV (vì 1 + 2 = 3)

Nên điểm A nằm giữa hai điểm T và V.

shoppe