Đăng ký

Giải bài 50 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

TV + VA = TA

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào nhận xét: nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Giải:

Nếu TV + VA = TA thì nằm giữa hai điểm T và A.

(không cần điều kiện ba điểm A, T, V thẳng hàng)