Đăng ký

Giải bài 46 trang 121 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu điểm N nằm giữa hai điểm I và K thì IN + NK = IK.

Theo đề bài, N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng với hai đầu đoạn thẳng nên N phải nằm giữa hai điểm I và K.

Ta có: IK = IN + NK = 3+ 6 = 9 (cm).