Đăng ký

Giải bài 39 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao?

Giải bài 39 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Hình 105 :  ΔAHB và ΔAHC (c.g.c) vì :

                HB = HC ,  AH là cạnh chung

                \(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}\) (= \(90^0\))

Hình 106 :  ΔDKE và ΔDKF (g.c.g) vì :

                   \(\widehat{EDK}=\widehat{FDK}\) , DK là cạnh chung

                   \(\widehat{DKE}=\widehat{DKF} (= 90^0)\)

Hình 107 : ΔABD = ΔACD ( cạnh huyền - góc nhọn ) vì :

                   \(\widehat{BAD}=\widehat{CAD} \) , AD là cạnh chung

Hình 108: ΔABD = ΔACD (cạnh huyền - góc nhọn )

                \(\widehat{BAD}=\widehat{CAD} \) , AD là cạnh chung

                ΔABH = ΔACE (g.c.g) vì :

               ΔABD = ΔACD => AB = AC

               \(\widehat{ABH}=\widehat{ACE} \) ( = \(90^0\))

              \(\widehat{A}\) là góc chung

               ΔDBE = ΔDCH (g.c.g) vì :

               ΔABD = ΔACD => DB = DC

               \(\widehat{DBE}=\widehat{DCH} (=90^0)\)

               \(\widehat{BDE}=\widehat{CDH} \) (hai góc đối đỉnh)