Đăng ký

Giải bài 38 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy chứng minh rằng AB = CD, AC = BD.

Giải bài 38 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Nối A với D . Xét ΔADB và ΔDAC có :

AB // CD => \(\widehat{BAD} = \widehat{ADC}\) (hai góc so le trong)

AC // BD => \(\widehat{DAC} = \widehat{ADB}\) (hai góc so le trong)

AD là cạnh chung

Do đó ΔADB = ΔDAC (g.c.g)

=> AB = CD và BD = AC