Đăng ký

Giải bài 114 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4  
Thứ hai   6
Thứ ba 8  
Thứ tư 12  

 

Hướng dẫn giải

Giải:

Để chia đều 36 người vào nhóm thì số nhóm và số người ở một nhóm phải là ước của 36.

Vì các số 4; 6; 12 trong bảng là các ước của 36.

Nên trong các cách chia đã nêu thì cách chia thứ nhất, thứ hai và thứ tư thực hiện được.

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4 9
Thứ hai 6 6
Thứ ba 8  
Thứ tư 12 3