Đăng ký

Giải bài 113 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 và 0 < x ≤ 40

c) x ∈ Ư(20) và x > 8

d) 16 ⋮ x

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 24; 36;48;              b) 15; 30;

c) 10; 20;                   d) 1; 2; 4; 8; 16.