Đăng ký

Giải bài 111 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3,...

Giải:

a) 8; 20.     b) 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.     c) 4k với \(k \in N.\)