Đăng ký

Giải bài 112 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho 1, 2, 3, ...

Giải:

Ư(4) = {1; 2; 4}           Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ư(9) = {1; 3; 9}           Ư(13) = {1; 13}           Ư(1) = {1}.

shoppe