Đăng ký

Bộ câu hỏi trắc nghiệm bài Anken Hóa học 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm bài Anken Hóa 11

Bài viết hôm nay Cunghocvui xin giới thiệu với các bạn về trắc nghiệm Hóa 11 bài Anken!

Trắc nghiệm hóa học 11 bài Anken:

Câu 1: Cho hỗn hợp khí bao gồm: \(H_2, C_2H_4\) , tỷ khối của hỗn hợp này so với He là 3,75. Cho Ni được nung nóng ở nhiệt độ cao qua hỗn hợp khí ta thu được hỗn hợp khí mới M có tỷ khối so với nguyên tử Ke là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

A. 20%.            B. 25%.             C. 50%.            D. 40%.

Câu 2: Cho hai anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng cùng tham gia phản ứng với nước brom ở điều kiện thường, khối lượng ban đầu của brom là 80g và xuất hiện chất kết tủa có khối lượng bình so với \(Br_2\) là tăng 19,6 gam. Tìm hai đồng đẳng của anken đã tham gia phản ứng:

A. \(C_3H_6; C_4H_8\)       B. \(C_4H_8, C_5H_{10} \)        C. \(C_2H_4; C_3H_6\)            D. \(C_5H_{10}, C_6H_{12}\)

Câu 3: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là 

A. 2,240.                 B. 2,688.                  C. 4,480.                  D. 1,344.

Câu 4: Thực hiện phản ứng phân hủy bằng nhiệt hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X chứa hai chất là đồng đẳng liên tiếp của anken ta thu được các sản phẩm là khí dioxit và nước với khối lượng các chất thành phẩm hơn kém nhau là 6,76 gam. Tìm công thức hóa học của 2 anken có trong phản ứng?

A. \(C_2H_4; C_3H_6\)              B. \(C_3H_6; C_4H_8\)

C. \(C_4H_8, C_5H_{10} \)          D. \(C_5H_{10}, C_6H_{12}\)

Câu 5:Anken là hiđro cacbon có :

a.công thức chung \(C_nH_{2n}\)

b.một liên kết pi.             

c.một liên kết đôi,mạch hở.

d.một liên kết ba,mạch hở

Câu 6:\(CH_3-CH=CH-CH_3\) có tên gọi “thay thế “ là :

a.butilen

b.α-butilen

c.β-butilen

d.but-2-en

Câu 7: Số đồng phân cấu tạo của anken (có công thức \(C_5H_{10}\) và mạch cacbon chính chứa tối đa 4cacbon ) là :

a.03

b.04

c.05

d.06.

Câu 8: Ở điều kiện thường anken là chất khí ,nếu trong phân tử có chứa số cacbon là :

a.từ 2 đến 3.

b.từ 2 đến 4.

c.từ 2 đến 5.

d.từ 2 đến 6.

Câu 9: Các anken còn được gọi là:

a.olefin

b.parafin

c.vadơlin

d.điolefin.

Câu 10: Tính chất nào không phải là tính chất vật lí của anken :

a.tan trong dầu mỡ

b.nhẹ hơn nước

c.chất không màu

d.tan trong nước

Câu 11: Anken có nhiều tính chất khác với ankan như : phản ứng cộng,trùng hợp,oxi hóa là do trong phân tử anken có chứa:

a.liên kết xich-ma bền.

b.liên kết pi (Π).

c.liên kết pi (Π) bền .

d..liên kết pi kém bền .

Câu 12: Để phân biệt propen với propan ,ta dùng :

a.dung dịch brom

b.dung dịch thuốc tím

c.dung dịch brom trong CCl4

d.cả a,b,c.

Câu 13: Chất tác dụng với HCl (hoặc \(HBr,HI,H_2SO_4\)) tạo ra 2 sản phẩm là:

a.etilen

b.but-2-en

c.isobutilen

d.propen.

Câu 14: but-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là:

a.1-clobuten

b.1-clobuten

c.1-clobutan

d.2-clobutan

Câu 15: Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop ,trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của anken thì

phần mang điện dương cộng vào :

a.cacbon bậc cao hơn

b.cacbon bậc thấp hơn

c.cacbon mang nối đôi ,bậc thấp hơn

d.cacbon mang nối đôi ,có ít H hơn

Câu 16: Sản phẩm trùng hợp etilen là :

a.poli(etilen)

b.polietilen

c.poliepilen

d.polipropilen

Câu 17:Để phân biệt dung dịch propen,propan ta có thể dùng dung dịch :

a.Brom/nước

b.Brom/\(CCl_4\)

c.thuốc tím

d.a,b,c đều đúng.

Câu 18:Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách :

a.tách hiđro từ ankan      

b.crăckinh ankan             

c.tách nước từ ancol       

d.a,b,c đều đúng.

Câu 19:Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách ;

a.tách hiđro từ ankan      

b.crăckinh ankan             

c.tách nước từ ancol       

d.a,b đều đúng.

Câu 20: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hổn hợp qua :

a.khí hiđrocó Ni ,t0.        

b.dung dịch Brom.          

c.dung dịchAgNO3/NH3.

d.khí hiđroclo rua.

Câu 21:Đề hiđro hóa iso-pentan ta được bao nhiêu anken có cấu tạo khác nhau?

a.1

b.2

c.3

d.4

Câu 22: 5,6gam một olefin A phản ứng vừa đủ với 16gam brom. A tác dụng với HBr tạo ra 1 sản phẩm duy  nhất .Vậy A là :

a.but-1-en

b.but-2-en

c.i-butilen

d.α-butilen

Câu 23:Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí hiđrocacbon X cần 4,5lít oxi,sinh ra 3 lít CO2(cùng điều kiện)Xcó thể làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\) .Vậy X là:

a.propan.

b.propen.

c.propin.

d.propa-đien.

Trên đây là toàn bộ kiến thức Cunghocvui muốn chia sẻ về bộ câu hỏi về Anken Hóa 11 trong tập trắc nghiệm Hóa 11 Ankan Anken Ankin!

shoppe