Đăng ký

Bài 2 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

\(CH_4\) tương ứng gốc metyl \(-CH_3\)

\(C_3H_8\) tương ứng gốc propyl \(-C_3H_7\)

\(C_6H_{14}\) tương ứng gốc hexyl  \(-C_6H_{13}\)

Tags