Đăng ký

Bài 3 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) \(CH_2=CH-CH_3+H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH_2-CH_3\)

b) \(CH_3-CH=CH-CH_3+HCl \rightarrow CH_3-CH-CH_2-CH_3\)

                                                                             \(\overset{|}{Cl}\)

                                                                \(\overset{OH}{|}\)

c) \(CH_2=C-CH_3+H_2O \xrightarrow[]{H^+} CH_3-C-CH_3\)

                                                                \(\overset{|}{CH_3}\)

                                                       (Sản phẩm chính)

d) \(nCH_2=CH-CH_2-CH_3 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} (-CH_2-CH-)_n\)

                                                                             \(\overset{|}{C_2H_5}\)

Tags
shoppe