Đăng ký

Bài 2 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

Số đồng phân của \(C_5H_{10}\) :

Mạch C Vị trí nhóm chức C=C
\(C-C-C-C-C\)

\(C=C-C-C-C\) (1)

\(C-C=C-C-C\) (2)

\(C-C-C-C\)

       \(\overset{|}{C}\)

\(C=C-C-C\)  (3)     \(C-C=C-C\)  (4)

        \(\overset{|}{C}\)                                  \(\overset{|}{C}\)

\(C-C-C-C\)   (5)

        \(\overset{|}{C}\)

 

Có 5 đồng phân . Vì vậy chọn B.

 

Tags