Đăng ký

Bài 6 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Phương trình hóa học :

             \(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

             xmol

             \(CH_2=CH-CH_3+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CHBr-CH_3\)

              ymol

  Dung dịch bị nhạt màu vì hỗn hợp 2 anken đã hết mà vẫn còn dư \(Br_2\) nên dung dịch không phai màu hẳn.

  Dung dịch sau phản ứng tăng 4,9g đó là khối lượng 2 anken.

b) Phương trình đại số:    28x + 42y = 4,9         (1)

                                          x + y = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)             (2)

     x = 0,1 (mol)

     y = 0,05 (mol)

  Thành phần phần trăm về thể tích khí là % theo mol :

         %\(C_2H_4 = \dfrac{0,1.100}{0,15}\) = 66,67%

         %\(C_3H_6\) = 33,33%

Tags