Đăng ký

Bài 4 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phân biệt các chất :

a) Metan và etilen:

Etilen làm phai màu đỏ của dung dịch brom.

          \(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

b) Tách khí metan:

Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư: \(C_2H_4\) bị hấp thu còn lại \(CH_4\).

c) Hex-1-en làm phai màu đỏ của dung dịch brom.

 

Tags