Đăng ký

Bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Đề bài

 Dựng \(ΔABC\), biết \(BC = 6cm\), góc \(\widehat{BAC} = 80^0\), đường cao \(AH\) có độ dài là \(2cm\).

Hướng dẫn giải

 Cách dựng như sau:

- Đầu tiên dựng đoạn \(BC = 6cm\)

- Dựng cung chứa góc \(80^0\) trên đoạn \(BC\).

- Dựng đường thằng \(xy // BC\) và cách \(BC\) một khoảng là \(2cm\). Đường thẳng \(xy\) cắt cung chứa góc \(80^0\) tại hai điểm \(A\) và \(A’\)

- Tam giác \(ABC\) là tam giác phải dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài

Bài toán có hai nghiệm hình (\(∆ABC\) và \(∆A’BC\))

shoppe