Đăng ký

Giải bài 94 trang 105 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

Hướng dẫn giải

    Tổng số học sinh được biểu diễn bởi một hình quạt tròn có góc   \(180^0\)

      Hình quạt tròn biểu diễn số học sinh nội trú có góc \(30^0\)

      Hình quạt tròn biểu diễn số học sinh ngoại trú có góc \(90^0\)

      Hình quạt tròn biểu diễn số học sinh bán trú là:

   \(180^0 - ( 30^0 + 90^0 ) = 60^0\)

   a) Tỉ lệ học sinh ngoại trú so với học sinh toàn trường là:\(\dfrac{90}{180}=\dfrac{1}{2}\) 

   Vậy câu a đúng.

   b) Tỉ lệ phần trăm học sinh bán trú đối với học sinh toàn trường là:

   \(\dfrac{60}{180}=\dfrac{1}{3}\)

   c) Tỉ lệ phầm trăm học sinh nội trú là: \(\dfrac{30.100}{180} \approx 16,67\%\)

   d) Số học sinh ngoại trú là: \(1800.\dfrac{1}{2}= 900( \ học \ sinh)\)

       Số học sinh bán trú là: \(1800.\dfrac{1}{3}= 600( \ học \ sinh)\)

       Số học sinh nội trú là: 1800 - ( 900 + 600) = 300( học sinh)

shoppe