Đăng ký

Bài 9 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình phản ứng:

\(A + Cl_2 \rightarrow ACl_2\)                    (1)

\(Fe+ACl_2 \rightarrow FeCl_2 + A\)      (2)

xmol               xmol        xmol

Gọi số mol Fe phản ứng với Fe là x

Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là: \(11,2-56x+x \times M_A=12\)

\(\Rightarrow x= \dfrac {0,8} {M_A -56}\)

Ta có: \(n_{FeCl_2} = \dfrac {0,8} { M_A-56} = 0,25 \times 0,4 = 0,1 (mol)\)

\(\Rightarrow M_A=64(g/mol)\)

Vậy kim loại A là Cu

\(n_{CuCl_2} = n_{Cu} = \dfrac {12,8} {64} =0,2 (mol)\)

\(\Rightarrow C_{CuCl_2} = \dfrac {0,2} {0,4} = 0,5 (M)\)