Đăng ký

Bài 1 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại, chúng nằm ở các vị trí như sau:

- Nhóm IA (trừ hidro) và nhóm IIA , nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.

- Các nhóm B từ IB đến VIIIB

-Họ Lantan và họ actini được xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng.