Đăng ký

Bài 7 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Gọi kim loại cần tìm là R. Các phương trình hóa học:

\(R + H_2SO_4 \rightarrow RSO_4 + H_2\)                   (1)

\(H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O\)  (2)

Ta có:

\(n_{H_2SO_4} = 0,15 \times 0,5 = 0,075 (mol)\)

\(n_{NaOH} = 0,03 \times 1 = 0,03 (mol)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4(1)} = 0,075 - \dfrac {0,03} {2} = 0,06 (mol)\)

Từ (1) \(\Rightarrow n_R = n_{H_2SO_4(1)} = 0,06(mol)\)

\(m_R = \dfrac {1,44} {0,06} = 24(g/mol)\)

Vậy R là Mg

Vì vậy, chúng ta chọn C.