Đăng ký

Bài 4 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Mạng tinh thể kim loại gồm có: nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

Vì vậy, chúng ta chọn B