Đăng ký

Bài 5 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Dãy \(Na^+, F^-\) gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron: \(1s^22s^22p^6\).

Vì vậy, chúng ta chọn D