Đăng ký

Bài 2 trang 82- Cấy - sách giáo khoa Hóa 12

- Cấu tạo của nguyên tử kim loại:

+ Có số electron hóa trị ít;

+ Trong cùng một chu kì các nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tố phi kim trong cùng chu kì.

- Cấu tạo tinh thể kim loại:

+ Kim loại có cấu tạo tinh thể, tinh thể kim loại có cấu tạo mạng;

+ Có 3 kiểu mạng tinh thể phổ biến là: mạng tinh thể lục phương, mạng tinh thể lập phương tâm diện, mạng tinh thể lập phương tâm khối.