Đăng ký

Bài 8 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

\(M+2HCl \rightarrow MCl_2 +H_2\)

\(n_{H_2} = \dfrac {0,6} {2}=0,3 (mol)\)

\(n_{HCl} = 0,6 (mol) \)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

\(m_{kim loại} + m_{HCl} = m_{muối} + m_{H_2}\)

\(\Rightarrow m_{muối} = 15,4 +0,6 \times 36,5 -0,6=36,7(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

shoppe