Đăng ký

Bài 55 trang 48 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y4 + 2.

Hướng dẫn giải

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi

    3y + 6 = 0

    3y = -6

     y = -2

Vậy đa thức P(y) có nghiệm là y = -2.

b) Q(y) = y4 + 2

Ta có: y4 ≥ 0 với mọi y.

Nên y4 + 2 > 0 với mọi y, tức là Q(y) ≠ 0 với mọi y

Vậy Q(y) không có nghiệm.

shoppe