Đăng ký

Giải bài 54 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Kiểm tra xem:

a) x = \(\dfrac{1}{10}\) có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + \(\dfrac{1}{2}\)

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x\(^2\) – 4x + 3 không

Hướng dẫn giải

a) Ta có : P(\(\dfrac{1}{10}\)) = 5.\(\dfrac{1}{10}\)+\(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{1}{2}\)+\(\dfrac{1}{2}\) = 1 \(\neq\) 0 

Vậy x = \(\dfrac{1}{10}\) không phải là nghiệm của P(x).

b) Ta có :

Q(1) = 1\(^2\) - 4.1 + 3 = 0

Q(3) = 3\(^2\) - 4.3 + 3 = 9 -12 + 3 = 0

Vậy x = 1 và x = 3 là các nghiệm của đa thức Q(x) = x\(^2\) - 4x + 3