Đăng ký

Giải bài 54 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Kiểm tra xem:

a) \(x = \dfrac{1}{10}\)  có phải là nghiệm của đa thức \(P(x) = 5x + \dfrac{1}{2}\) không.

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức \(Q(x) = x^2- 4x + 3\) không.

Hướng dẫn giải

a) Ta có : \(P\left ( \dfrac{1}{10} \right ) = 5x + \dfrac{1}{2} = 5 . \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{2}= \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1 \neq 0\)

Vậy \(x = \dfrac{1}{10}\) không là nghiệm của P(x).

b) Ta có :

\(Q(1) = 1^2 - 4.1 + 3 = 0\)

\(Q(3) = 3^2- 4.3 + 3 = 9 - 12 + 3 = 0\)

x = 1; x = 3  là các  nghiệm của đa thức \(Q(x) = x^2- 4x + 3\).

 

shoppe