Đăng ký

Bài 54 trang 48 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Kiểm tra xem:

a) x = \(\frac{1}{10}\) có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + \(\frac{1}{2}\) không?

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 - 4x + 3 không?

Hướng dẫn giải

Thay giá trị của x vào đa thức P(x), nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: P\(\left( \frac{1}{10}\right) \)= 5x + \(\frac{1}{2}\) = 5.\(\frac{1}{10}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{1}{2}\) = 1 ≠ 0 

Vậy x = \(\frac{1}{10}\) không là nghiệm của P(x).

b) Ta có: Q(1) = 12 - 4.1 + 3 = 1 - 4 + 3 =  0 \( \Rightarrow\) x = 1 là nghiệm của Q(x)

    Q(3) = 32 - 4.3 + 3 = 9 - 12 + 3 = 0 \( \Rightarrow\) x = 1 là nghiệm của Q(x)

Vậy x = 1; x = 3 là nghiệm của Q(x).

shoppe