Đăng ký

Giải bài 56 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".

Bạn Sơn nói: " Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1"

Ý kiến của em?

Hướng dẫn giải

Bạn Sơn nói đúng. Ta có thể viết được vô số đa thức một biến có một nghiệm bằng 1.

Đa thức một biến bậc nhất P(x) = ax + b có một nghiệm bằng 1 khi a + b =0 hay a = - b.

Chẳng hạn :

a = -1 , b = 1 thì P(x) = -x + 1

a = 0,5 ; b = - 0,5 thì P(x) = 0,5x - 0,5.