Đăng ký

Giải bài 56 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".

Bạn Sơn nói: "Có thể viết được nhiều đa thức một biến có nghiệm bằng 1".

Ý kiến của em ?

Hướng dẫn giải

Bạn Sơn nói đúng . Ta có thể viết được vô số đa thức một biến có một nghiệm bằng 1.

 Đa thức một biến bậc nhất P(x) = ax + b có một nghiệm bằng 1 khi a + b = 0 hay a = -b

Chẳng hạn :

a = -1 , b = 1 thì P(x) = -x + 1

a = 0,5 ; b = -0,5 thì P(x) = 0,5x - 0,5