Đăng ký

Giải bài 55 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(x) = y\(^4\) + 2

Hướng dẫn giải

a) Từ 3y + 6 = 0 suy ra 3y = -6

Do đó : y = \(\dfrac{-6}{3}=-2\)

Vậy nghiệm của đa thức P(y) là y = -2

b) Với mọi giá trị của y ta luôn có y\(^4\) \(\geq\) 0 

Nên y\(^4\) + 2 \(\geq\) 0 + 2 > 0

Do đó Q(y) = y\(^4\) + 2 nhận giá trị khác 0 tại mọi giá trị của y.

Vậy Q(y) không có nghiệm.