Đăng ký

Giải bài 55 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức \(P(y) = 3y + 6.\)

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: \(Q(y) = y^4 + 2.\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 suy ra 3y = -6 

Do đó : \(y = \dfrac {-6}{3} = -2\)

Vậy nghiệm của đa thức P(y) là y = -2.

b) Với mọi giá trị của y ta luôn có \( y^4\geq 0.\)

\(y^4+2 \geq 0+2 > 0\)

Do đó \(Q(y) = y^4 + 2\) nhận giá trị khác 0 tại mọi giá trị của y.

Vậy \(Q(y)\) không có nghiệm.