Đăng ký

Bài 51 trang 46 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai đa thức:

P(x) = 3x2 - 5 + x- 3x3 - x6 - 2x2 - x3

Q(x) = x3 + 2x5 - x4 + x2 - 2x3 + x - 1

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Hướng dẫn giải

- Thu gọn các đa thức đã cho rồi sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

- Để cộng hoặc trừ hai đa thức, ta có thể đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột).

Lời giải chi tiết

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

Thu gọn: P(x) = 3x2 - 5 + x- 3x3 - x6 - 2x2 - x3 

                     = (3x2- x2) - 5 + x+ (3x- x3) - x 

                     = x2 - 5 + x- 4x3 - x6 

Sắp xếp: P(x) = -5 + x2 - 4x3 + x- x6 

Thu gọn: Q(x) = x3 + 2x5 - x4 + x2 - 2x3 + x - 1

                     = (x- 2x3) +  2x5 - x4 + x2 + x - 1

                     = -x3 + 2x5 - x4 + x2 + x - 1

Sắp xếp: Q(x) = -1 + x + x2 - x3 - x4 + 2x5 

b) Ta có:

shoppe