Đăng ký

Giải bài 52 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của đa thức P(x) = x\(^2\) - 2x - 8 tại: x = -1; x = 0 và x = 4.

Hướng dẫn giải

Giá trị của đa thức P(x) tại các điểm x = -1 ; x = 0 ; x = 4 là :

P(-1) = (-1)\(^2\) - 2.(-1) - 8 = -5

P(0) = 0\(^2\) - 2.0 - 8 = -8

P(4) = 4\(^2\) - 2.4 - 8 = 0