Đăng ký

Giải bài 44 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai đa thức:

P(x) = \(-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2\)

và Q(x) = \(x^2-5x-2x^3+x^4-\dfrac{2}{3}\)

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Hướng dẫn giải

Sắp xếp đa thức :

P(x) = \(8x^4-5x^3+x^2-\dfrac{1}{3}\)

Q(x) = \(x^4-2x^3+x^2-5x-\dfrac{2}{3}\)

shoppe