Đăng ký

Giải bài 51 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai đa thức:

    P(x) = 3x\(^2\) – 5 + x\(^4\) – 3x\(^3\) – x\(^6\) – 2x\(^2\) – x\(^3\)

    Q(x) = x\(^3\) + 2x\(^5\) – x\(^4\) + x\(^2\) – 2x\(^3\) + x –1.

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Hướng dẫn giải

a) Sắp xếp đa thức :

 P(x) = \(-5+x^2-4x^3+x^4-x^6\)

Q(x) = \(-1+x+x^2-x^3-x^4+2x^5\)

b)