Đăng ký

Giải bài 49 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

\(M = x^2 – 2xy + 5x^2 – 1\)

\(N = x^2y^2 – y^2 + 5x^2 – 3x^2y + 5\)

Hướng dẫn giải

Thu gọn đa thức :

\(M = x^2 – 2xy + 5x^2 – 1 \)

     \(= ( x^2 + 5x ^2 ) -2xy -1 = 6x^2 – 2xy – 1.\)

\(N = x^2y^2 – y^2 + 5x^2 – 3x^2y + 5.\)

Vậy M là đa thức bậc 2 , N là đa thức bậc 4