Đăng ký

Giải bài 47 trang 45 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

P(x) = \(2x^4-x-2x^3+1\)

Q(x) =  \(5x^2-x^3+4x\)

H(x) =  \(-2x^4+x^2+5\)

Tính P(x) + Q(x) + H(x) và P(x) – Q(x) – H(x).

Hướng dẫn giải

Sắp xếp đa thức : P(x) = \(2x^4-2x^3-x+1\)

Q(x) = \(-x^3+5x^2+4x\)

H(x) = \(-2x^4+x^2+5\)

shoppe