Đăng ký

Bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

P(x) = 2x4 – x – 2x3 + 1

Q(x) = 5x2 – x3 + 4x 

H(x) = –2x4 + x2 + 5.

Tính P(x) + Q(x) + H(x) và P(x) - Q(x) - H(x).

Hướng dẫn giải

Ta có thể sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần, sau đó xếp các số hạng đồng dạng theo cùng cột dọc rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần ta có

P(x) = 2x4 – x – 2x3 + 1 = 2x4  – 2x3 – x + 1

Q(x) = 5x2 – x3 + 4x 

H(x) = –2x4 + x2 + 5.

Xếp các số hạng đồng dạng theo cùng cột dọc rồi thực hiện tính ta có:

shoppe