Đăng ký

Giải bài 48 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

\((2x^3-2x+1)-(3x^2+4x-1)\) = ?

 

    

2x\(^3\) + 3x\(^2\) – 6x + 2
2x\(^3\) – 3x\(^2\) – 6x + 2
2x\(^3\) – 3x\(^2\) + 6x + 2
2x\(^3\) – 3x\(^2\) – 6x – 2

 

Hướng dẫn giải

Ta có : \((2x^3-2x+1)-(3x^2+4x-1)\)

       =  \(2x^3-2x+1-3x^2-4x+1=2x^3-3x^2-6x+2\)

shoppe