Đăng ký

Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....

Hướng dẫn giải

Áp dụng quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng.

Lời giải chi tiết

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ a

shoppe