Đăng ký

Giải bài 44 trang 98 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Vẽ a // b

b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao.

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời ?

Hướng dẫn giải

a) Hình vẽ bên

b) a // b và c // a nên c // b (vì b và c cùng song song với a)

c) Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

shoppe