Đăng ký

Giải bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ở hình 32 biết a//b, góc A = 90\(^0\), góc C = 130\(^0\), tính góc B, góc D.

Giải bài 47 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Vì a // b nên \(\widehat{B} = \widehat{A}\) (hai góc đồng vị) do đó \(\widehat{B} = 90^0\)

Vì a // b nên \(\widehat{D_1} = \widehat{C_1}\) (hai góc so le trong) do đó \(\widehat{D_1} = 130^0\)

Suy ra \(\widehat{D_2} = 180^0 - \widehat{D_1} = 180^0 - 130^0 = 50^0\)