Đăng ký

Bài 21 trang 36 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tổng của các đơn thức:

\(\frac{3}{4}\) xyz2; \(\frac{1}{2}\)xyz2;   -\(\frac{1}{4}\)xyz2

Hướng dẫn giải

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lời giải chi tiết

Tổng của các đơn thức: \(\frac{3}{4}\) xyz2; \(\frac{1}{2}\)xyz2;   -\(\frac{1}{4}\)xyz2 là: 

\(\frac{3}{4}\) xyz+ \(\frac{1}{2}\)xyz+   (-\(\frac{1}{4}\)xyz2) =  \(\left( \frac{3}{4}+\frac{1}{2}- \frac{1}{4}\right) \) xyz= xyz2.

shoppe