Đăng ký

Giải bài 16 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tìm tổng của ba đơn thức \(25xy^2 \,\,\, ; \,\,\, 55xy^2 \,\,\,; \,\,\,75xy^2\)

Hướng dẫn giải

\(25xy^2+ 55xy^2+ 75xy^2=(25+55+75)xy^2=155xy^2.\)