Đăng ký

Giải bài 19 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(16x^2y^5 – 2x^3y^2\) tại x = 0,5 và y = -1

Hướng dẫn giải

Giá trị của biểu thức : 

\(16x^2y^5 – 2x^3y^2 = 16(\dfrac{1}{2})^2(-1)^5 – 2(\dfrac{1}{2})^3.(-1)^2 = -\dfrac{17}{4} = -4.25\)

Đáp số : \(-4.25\)