Đăng ký

Giải bài 18 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kídưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

 

Hướng dẫn giải

\(V\,\,: \,\,2x^2+3x^2-\dfrac{1}{2}x^2=x^2\left ( 2+3-\dfrac{1}{2} \right )=\dfrac{9}{2}x^2\)

\(Ư: 5xy \,\, – \,\,\dfrac{1}{3} xy + xy = \left ( 5-\dfrac{1}{3}+1 \right )xy=\dfrac{17}{3} xy\)

\(N:-\dfrac{1}{2}x^2+x^2=\left ( 1-\dfrac{1}{2} \right )x^2=\dfrac{1}{2}x^2\)

\(U: - 6x^2y – 6x^2y=(-6-6)x^2y=-12x^2y\)

\(H: xy – 3xy + 5xy = xy(1-3+5)=3xy\)

\(Ê: 3xy^2 – (-3xy^2)=3xy^2 +3xy^2=(3+3)xy^2=6xy^2\)

\(Ă: 7y^2z^3 + (-7y^2z^3) =7y^2z^3 -7y^2z^3 =0\)

\(L: - \dfrac{1}{5} x^2 + \left ( - \dfrac{1}{5} x^2 \right )=- \dfrac{1}{5} x^2 - \dfrac{1}{5} x^2=\left ( -\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5} \right )x^2=-\dfrac{2}{5}x^2\).

Ta có bảng sau : 

\(-\dfrac{2}{5}x^2\) \(6xy^2\) \(\dfrac{9}{2}x^2\) 0 \(\dfrac{1}{2}x^2\) \(3xy\) \(\dfrac{17}{3} xy\) \(-12x^2y\)
L Ê V Ă N H Ư U