Đăng ký

Giải bài 22 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

\(a) \dfrac{12}{15}x^4y^2\,\,\, và\,\,\, \dfrac{5}{9}xy\)

\(b) -\dfrac{1}{7}x^2y\,\,\, và \,\,\, -\dfrac{2}{5}xy^4\)

Hướng dẫn giải

\(a) \dfrac{12}{15}x^4y^2.(\dfrac{5}{9}xy) = (\dfrac{12}{15}.\dfrac{5}{9})(x^4y^2.xy) = \dfrac{4}{9}(x^4.x)(y^2.y) = \dfrac{4}{9}x^5y^3.\)

Bậc của đa thức là 8.

b)  \(-\dfrac{1}{7}x^2y.(-\dfrac{2}{5}xy^4) = [-\frac{1}{7}(-\frac{2}{5})](x^2y.xy^4) = \dfrac{2}{35}(x^2.x)(y.y^4) = \dfrac{2}{35}x^3y^5.\)

Bậc của đa thức là 8.